Privacy & Cookies / Preifatrwydd

Privacy & Cookies 

We are strongly committed to protecting the privacy of users of this website, and do all that we can to protect user information.

Data protection

Any information you provide will be held securely and in accordance with the Data Protection Act 1998. Your personal details will not be disclosed to third parties.

This website is hosted by EZPZ Hosting, 56 London Road, Lowestoft, Suffolk NR33 7AQ. The server is physically located in the UK.

You have a right to request a copy of your personal details at any time to check the accuracy of the information held. If you want to ask whether We hold any personal data relating to you, please contact us.

Information We collect from visitors

We collect information from visitors relating to:

 • feedback submitted to us
 • comments submitted to this website
 • email notifications
 • site usage tracking

1. Feedback

If you provide feedback about the website through a contact form or email address we will only use this information for the purposes intended. You will not receive any subsequent unsolicited communication.

2. Comments submitted

If you choose to submit a public comment on this website, you will be asked to give your name and email address, and optionally a personal website address along with your comment. These details are stored by the website along with you comment. Your email address is never displayed publicly and is never passed on to a third party, but may be used to contact you if there is a problem with your comment. The IP address of the device you used to submit the comment is also stored.

3. Email notifications

If you sign up to receive email notifications when follow-up comments are posted, we will use the information you give us to provide the service(s) you have requested only. If you inform us that you wish to cancel your details will be deleted from our records.

4. Site usage tracking

i) Cookies

To make this site simpler, small data files are placed on your computer. These are known as cookies. Most big websites do this too.

They improve things by:

 • remembering settings, so you don’t have to keep re-entering them whenever you visit a new page
 • remembering information you’ve given (eg your postcode) so you don’t need to keep entering it
 • measuring how you use the website so we can make sure it usets your needs

Our cookies aren’t used to identify you personally. They’re just here to make the site work better for you. Indeed, you can manage and/or delete these small files as you wish.

To learn more about cookies and how to manage them, visit AboutCookies.org.

First Party Cookies
These are cookies that are set by this website directly.

We use Google Analytics to collect information about how people use this site. We do this to make sure it’s useting its users’ needs and to understand how we could do it better. Google Analytics stores information about what pages you visit, how long you are on the site, how you got here and what you click on. We do not collect or store your personal information (e.g. your name or address) so this information cannot be used to identify who you are.

There are also cookies that store basic data on your interactions with WordPress, the CMS running this website, and whether you have logged into WordPress.

Third Party Cookies
These are cookies set on your machine by external websites whose services are used on this site. Cookies of this type are the sharing buttons across the site allow visitors to share content onto social networks. Cookies are currently set by LinkedIn, Twitter, Flattr, Facebook, Google+ and Pinterest. If you want to prevent sites setting third party cookies, instructions to do so are here.

ii) Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. These logs are automatically generated from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you.

Preifatrwydd

Rydym yn ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd defnyddwyr y wefan hon yn gryf, ac yn gwneud popeth y gallwn ni i ddiogelu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

Diogelu data

Bydd unrhyw wybodaeth a rhannwch yn cael ei chadw’n ddiogel ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Ni fydd eich manylion personol yn cael eu datgelu i unrhyw drydydd person neu barti.

Mae’r gwefan hwn yn cael ei gynnal gan EZPZ Hosting, 56 London Road, Lowestoft, Suffolk NR33 7AQ.  Lleolir y gweinydd yn y Deyrnas Unedig.

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’ch manylion personol ar unrhyw adeg i wirio cywirdeb y wybodaeth a gedwir. Os ydych am ofyn a ydym yn cadw unrhyw ddata personol sy’n ymwneud â chi, cysylltwch â ni.

Gwybodaeth rydym yn ei chasglu gan ymwelwyr:

Rydym yn casglu gwybodaeth gan ymwelwyr yn ymwneud â: adborth a gyflwynwyd i ni sylwadau a gyflwynwyd i’r wefan hon hysbysiadau e-bost tracio am ddefnyddio’r safle.

 

 1. Adborth

Pe baech yn rhoi adborth am y wefan drwy ffurflen gyswllt neu gyfeiriad e-bost y byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth hon at y dibenion a fwriadwyd. Ni fyddwch yn derbyn unrhyw ohebiaeth na ofynnwyd amdanynt wedi hynny.

 1. Sylwadau a gyflwynwyd

Os ydych yn dewis cyflwyno sylwadau gan gyhoeddi ar y gwefan hwn, gofynnir i chi roi eich enw a’ch cyfeiriad e-bost, a chyfeiriad gwefan personol ynghyd â’ch sylwadau o’ch dewis. Mae’r manylion hyn yn cael eu storio gan y wefan ynghyd â’ch sylwadau. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei arddangos yn gyhoeddus na chwaith yn cael ei throsglwyddo i drydydd parti, ond gellir ei ddefnyddio i gysylltu â chi os oes problem gyda’ch sylwadau. Gall y cyfeiriad IP y ddyfais a ddefnyddiwyd gennych i gyflwyno’r sylwadau cael ei storio hefyd.

 1. hysbysiadau e-bost

Pe baech yn cofrestru i dderbyn hysbysiadau e-bost yn dilyn eich sylw, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a rhoddwyd i ni i ddarparu’r gwasanaeth (au) yr ydych wedi gofyn amdanynt yn unig. Os byddwch yn rhoi gwybod i ni eich bod am ganslo y gwasanaeth hwn bydd eich manylion yn cael eu ddileu o’n cofnodion.

 1. Tracio defnydd Safle
  i) Cwcîs

Er mwyn gwneud y safle hwn yn symlach, ffeiliau data bach yn cael eu gosod ar eich cyfrifiadur. Gelwir y rhain yn ‘cookies’ neu ‘cwcîs’. Mae’r rhan fwyaf o wefannau o sylwedd yn gwneud hyn hefyd.

Maent cwcîs yn gwella pethau trwy:

cofio gosodiadau, felly nid oes rhaid i chi eu hail-lenwi i mewn pan fyddwch chi’n ail-ymweld â’r dudalen

cofio gwybodaeth rydych eisoes wedi rhannu (e.e. eich côd post) fel nad oes angen i chi ailadrodd dewisiadau

mesur sut yr ydych yn defnyddio’r wefan fel y gallwn wneud yn sicr ei fod yn ateb eich anghenion

Nid yw ein cwcîs yn cael eu defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol. Maent ond yn caniatau’r safle i weithio yn well i chi. Yn wir, gallwch reoli a / neu ddileu’r ffeiliau bach hyn fel y dymunwch.

I ddysgu mwy am gwcîs a sut i’w rheoli, ewch i AboutCookies.org.

Y Cwcîs Cyntaf

Rhain yw cwcîs sy’n cael eu gosod gan y wefan hon yn uniongyrchol.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu wybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio’r safle hwn. Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau ein bod  yn ateb anghenion ein cyfranogwyr ac i ddeall sut y gallwn wella’r gwefan. Mae Google Analytics yn cadw gwybodaeth am y tudalennau yr ymwelwyd â hwy, pa mor hir mae defnyddwyr ar y safle, sut y daethpwyd o hyd i’r gwefan beth gafodd ei glicio. Nid ydym yn casglu nac yn cadw eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw) felly ni all y wybodaeth hon cael ei defnyddio i nodi pwy ydych chi.

Mae cwcîs hefyd yn storio data sylfaenol eich rhyngweithio gyda WordPress, y system rheoli deunydd sy’n rhedeg y gwefan yn ogystal ag eich gwybodaeth os ydych wedi mewngofnodi trwy WordPress.

Cwcis Trydydd Parti

Mae’r rhain yn gosod cwcîs ar eich peiriant gan wefannau allanol y mae eu gwasanaethau yn cael eu defnyddio ar y safle hwn. Cwgîs o’r math yma sy’n galluogi ymwelwyr i rannu cynnwys ar rwydweithiau cymdeithasol gwelir ar draws y safle. Ar hyn o bryd, mae cwcîs yn cael eu gosod gan LinkedIn, Twitter, Flattr, Facebook, Google + a Pinterest. Pe baech am atal safleoedd osod cwcis trydydd parti, mae’r cyfarwyddiadau i wneud hynny yma.

ii) Cofnodion ffeiliau

Mae cofnodion byr ein ffeiliau – neu lòg – yn ein galluogi i gofnodi defnydd ymwelwyr o’r safle. Mae’r logiau yn cael eu cynhyrchu’n awtomatig gan weithgaredd ein holl ymwelwyr.  Rydym yn eu defnyddio i wneud gwelliannau i gynllun y safle a’r wybodaeth sydd ynddo, yn seiliedig ar ddefnydd ein hymwelwyr. Nid yw ffeiliau yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *