About Stephen / Bywgraffiad Byr

About Stephen

Stephen is the Welsh Labour and Co-operative Parliamentary Candidate for Cardiff South and Penarth.

Stephen was most recently elected to Parliament in 2015, and served as Shadow Trade and Industry Minister – where he led Labour’s opposition to the Trade Union Bill, as a Shadow Foreign Affairs Minister, and then returned to the backbenches – where he is now a member of the International Development Committee and the Arms Export Control Committee. He is also the Vice-Chair of the All Party Group on HIV/AIDS, the Vice-Chair of the Army Group in the All Party Group on the Armed Forces, the Secretary of the All Party Group on Somaliland  – and a member of the Armed Forces Parliamentary Scheme.

He was first elected as Member of Parliament for Cardiff South and Penarth in November 2012, and served first as PPS to Rachel Reeves as Shadow Chief Secretary to the Treasury, and then as an Opposition Whip working with the Business and Wales teams, as well as serving on the Welsh Affairs Select Committee.

Stephen lives in Cardiff, and was born and brought up in Cardiff and the Vale of Glamorgan. He went to Llantwit Major Comprehensive School in the Vale of Glamorgan, followed by studies in Canada, and at Oxford and St Andrews Universities.

Stephen worked for over seven years in a range of campaigning roles in international charities including World Vision and Oxfam, as well as work with the Robin Hood Tax campaign and Make Poverty History.

Stephen has supported the Bluebirds since 1987, and is a current season ticket holder. He is also a big Wales rugby and football fan. He was a Cub and Scout leader for the last eight years, and volunteers in the local community.

As a senior policy adviser on poverty, development, trade and humanitarian affairs to Rt Hon Douglas Alexander MP as Secretary of State for International Development in the last Labour Government – Stephen played his part in responding to international disasters like the Haiti earthquake, pushing to help make healthcare and education free for some of the world’s poorest people, and tackling global challenges like climate change.

Stephen also worked as constituency caseworker – dealing directly with the concerns of local people in South Wales, and worked with former Cardiff South and Penarth AM, Lorraine Barrett.

He is a GMB trade union member, and a proud member of the Cooperative Party.

Stephen yn dysgu Cymraeg.

 

Bywgraffiad Byr

Mae Stephen yn ymgeisydd Llafur Cymru / Cydweithredol dros Dde Caerdydd a Phenarth.

Mae Stephen yn byw yng Nghaerdydd a chafodd ei eni a’i fagu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Aeth i Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg, ac yna astudiodd yng Nghanada, ac ym Mhrifysgolion Rhydychen a St Andrews.

Mae Stephen wedi gweithio am saith mlynedd mewn ystod o rolau ymgyrchu gydag elusennau rhyngwladol yn cynnwys World Vision ac Oxfam, yn ogystal â gweithio gydag ymgyrch Treth Robin Hood a Rhown Derfyn ar Dlodi.

Bydd Stephen wedi cefnogi’r Adar Gleision , ac mae ganddo docyn tymor ar hyn o bryd. Mae hefyd yn cefnogi tîm rygbi Cymru ac tîm pel-droed Cymru.  Bu’n arweinydd y Cybiau a’r Sgowtiaid am yr wyth mlynedd diwethaf, ac mae’n gwirfoddoli yn y gymuned leol.

Fel uwch gynghorydd polisi ar dlodi, datblygu, masnach a materion dyngarol i’r Gwir Anrhydeddus Douglas Alexander AS ac Ysgrifennydd Gwladol Datblygu Rhyngwladol yn y Llywodraeth Lafur ddiwethaf – mae Stephen wedi chwarae ei ran yn ymateb i argyfyngau rhyngwladol fel daeargryn Haiti, rhoi pwysau i gynnig gofal iechyd ac addysg yn rhad ac am ddim i rai o bobl dlotaf y byd, a mynd i’r afael â heriau byd-eang fel newid yn yr hinsawdd.

Mae Stephen hefyd wedi gweithio fel gweithiwr achosion etholaethol – yn ymdrin yn uniongyrchol â phryderon pobl leol yn Ne Cymru, ac mae wedi gweithio gyda chyn-AC De Caerdydd a Phenarth, Lorraine Barrett.

Mae’n aelod o GMB undeb llafur, ac yn aelod balch o’r Blaid Gydweithredol.